จัดหางาน จ.ตราด ให้นายจ้างยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้านได้

จัดหางาน จ.ตราด ให้นายจ้างยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้านได้

 


จัดหางานจังหวัดตราด ประกาศให้นายจ้างที่ประสงค์จะให้แรงงานต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้านติดต่อยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตทำงาน ให้มีสิทธิทำงานขายของหน้าร้านก่อน จึงจะสามารถให้แรงงานต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้านได้ ตามประกาศของกระทรวงแรงงาน
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นางจงกล สุวรรณานนท์ จัดหางานจังหวัดตราด เปิดเผยว่า สำหรับนายจ้างที่ประสงค์จะให้แรงงานต่างด้าว (กลุ่มนำเข้า MOU) ทำงานขายของหน้าร้านต้องติดต่อยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน ให้มีสิทธิทำงานขายของหน้าร้านก่อน จึงจะสามารถให้แรงงานต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้านได้


จัดหางานจังหวัดตราด กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเอกสารและหลักฐานของนายจ้างที่จะต้องยื่นคำขอ ประกอบด้วยหลักฐานที่แสดงว่าได้ประกอบพาณิชยกิจ เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์ / หนังสืออนุญาตประกอบกิจการค้าขายที่ทางราชการออกให้ / หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ที่ทางเทศบาลออกให้ เป็นต้น หลักฐานการชำระภาษีเงินได้ในปีภาษีที่ผ่านมา (ถ้ามี) หลักฐานการจ้างลูกจ้างคนไทย (ถ้ามี) เมื่อนายทะเบียนออกใบอนุญาตทำงานให้ใหม่ หรือ เมื่อนายทะเบียนทำการสลักหลังรายการแก้ไขในใบอนุญาตทำงานเดิมแล้ว จึงจะมีสิทธิทำงานขายของหน้าร้านได้ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำที่จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 นี้

ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราดจะบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่แย่งอาชีพคนไทย หากแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือสิทธิ จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท และถูกผลักดันส่งกลับประเทศ ส่วนนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือสิทธิ มีโทษปรับ 10,000 – 100,000 บาทต่อแรงงานต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด อาคารศาลากลางจังหวัดตราด (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนราษฎร์นิยม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด โทรศัพท์ 0-3951-0586 และ 08-8928-2270 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.facebook/สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด