ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๒/๖๓ ณ จังหวัดมหาสารคาม

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๒/๖๓ ณ จังหวัดมหาสารคาม

 

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) และคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยมี ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ

การตรวจเยี่ยมฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาภัยแล้งรวมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานของโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๒/๖๓ ในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามนโยบายรัฐบาล ณ พื้นที่โครงการขุดลอกแหล่งน้ำบึงแพง ระยะที่ ๒ หมู่บ้านแพง หมู่ที่ ๑ ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรโกสุมพิสัย เพื่อประชุมหารือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ ๔ โดยมีนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม สรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดมหาสารคาม

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม สรุปด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชี้แจงแนวทางการดำเนินการเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย และรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคง โดย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีความชื่นชมหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้บูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 จนประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง จากนั้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมทั้งมอบสิ่งของให้กับผู้นำชุมชนและกล่าวพบปะประชาชนในโอกาสนี้ด้วย

สำหรับโครงการขุดลอกแหล่งน้ำบึงแพง มีขนาดพื้นที่ ๓๓๐,๙๒๓ ตารางเมตร รวมระยะทาง ๑๖ กิโลเมตร ปริมาตรดินขุด ๗๓๓,๒๓๗ ลูกบาศก์เมตร ปริมาตรน้ำที่คาดว่าจะได้รับ ๓,๑๐๓,๗๗๕ ลูกบาศก์เมตร มีประชาชนได้รับประโยชน์ ๑,๗๘๘ ครัวเรือน จำนวนประชากร ๘,๒๗๐ คน มีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๘,๑๑๖ ไร่ นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการงานขุดเจาะบ่อบาดาลตามโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๘๕ บ่อ ซึ่งรับผิดชอบโดย สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการช่วยเหลือประชาชนด้านการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ การขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

—————————–

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปส.ศปม.)
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓