ฉะเชิงเทรา-รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคี ปรองดอง พร้อมมอบข้าวสาร แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19        

ฉะเชิงเทรา-รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคี ปรองดอง พร้อมมอบข้าวสาร แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 

วันนี้ (17 มิ.ย.63) ที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านกระถิน ตำบลสิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา พล.ต.วรวุฒิ แสงทอง รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคี ปรองดอง และชุดชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) โดยมี พ.อ.เฉลิม เนียมช่วย รองผอ.กอ.รมน.จ.ฉะเชิงเทรา บรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว จากนั้นคณะตรวจติดตามฯเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านกระถิน

โดยมีนางชลิตา ไทยแก่น ประธานสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์จังหวัดฉะเชิงเทรา บรรยายถึงที่มา และอธิบายการปฏิบัติงานของแต่ละฐานเรียนรู้ ซึ่งในแต่ะละฐานประชาชนจะได้รับความรู้ สามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิต และส่งเสริมอาชีพของตนเองได้ และในโอกาสเดียวกันนี้ รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน.และคณะฯ ได้ร่วมกันปล่อยปลาน้ำจืด ลงสู่ลำน้ำ และพบปะผู้เข้ารับการอบรม พร้อมมอบข้าวสาร อาหารแห้ง แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ให้แก่ผู้เข้าอบรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงโควิด-19


พล.ต.วรวุฒิ แสงทอง รองผู้อำนวยการศูนย์การปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน.) กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคี ปรองดอง และชุดชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) ที่ทาง กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ส่งเสริมการเรียนรู้วิธีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9

เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ และให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวทางการรักษาความมั่นคง ผ่านกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล และให้ขยายผลออกไปในวงกว้าง พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมกับสภาพแต่ละพื้นที่ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะส่งผลให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขอย่างยั่งยืน


สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา