ศาลแรงงานเปิด ‘คลินิกศาลแรงงานร่วมใจวิถีใหม่สู้ภัยโควิด’

ศาลแรงงานเปิด ‘คลินิกศาลแรงงานร่วมใจวิถีใหม่สู้ภัยโควิด’

 


เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง นายณรงค์ สุธรรมโกศล อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1 นายสมบูรณ์ จิตรพัฒนากุล อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 2 นายสถาพร วงศ์ตระกูลรักษา อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 3 นายกีรติ วรพุทธพงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4 นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6

นายประเวศ สุธรรมชัย อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 7 นายปราช ตัณฑศรี อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 8 และนายพิสิษฐ นิ่งน้อย อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 9 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ให้คำปรึกษา “คลินิกศาลแรงงานร่วมใจ วิถีใหม่-สู้ภัยโควิด” พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีเลขานุการศาล คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีและรับมอบนโยบาย


ศูนย์ให้คำปรึกษา “คลินิกศาลแรงงานร่วมใจ วิถีใหม่-สู้ภัยโควิด” จัดตั้งขึ้นตามดำริของประธานศาลฎีกา ภายใต้โครงการ “การพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนด้านแรงงาน” เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น ขาดรายได้ ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ ถูกเลิกจ้าง ปิดกิจการ ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง แรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าว

เพื่อให้ได้รับการเยียวยาความเดือดร้อน สามารถเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการตามกฎหมาย และตามมาตรการของรัฐได้โดยสะดวก รวดเร็ว การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนของศูนย์ให้คำปรึกษานี้ไม่จำกัดเฉพาะข้อกฎหมาย หรือการดำเนินคดีแรงงานเท่านั้น แต่ยังช่วยค้นหาข้อมูล และประสานงานไปยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอีกด้วย … ประชาชนสามารถขอรับบริการจาก “คลินิกศาลแรงงานร่วมใจ วิถีใหม่-สู้ภัย โควิด” จากศาลแรงงานทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันนี้ … ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากศาลแรงงานทั่วประเทศ.