สุโขทัย-สร้างสะดือน้ำแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ นำร่องที่อำเภอบ้านด่านลอยหอย (ชมคลิป)

สุโขทัย-สร้างสะดือน้ำแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ นำร่องที่อำเภอบ้านด่านลอยหอย

 

 

“น้ำ” ถือเป็นปัจจัยสำคัญของมนุษย์ ไม่ว่าจะใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค การประกอบอาชีพทั้งการเกษตรอุตสาหกรรมหรือการบริโภคเพื่อดำรงชีวิต เมื่อน้ำเป็นปัจจัยหลักที่ใช้ในการดำรงชีวิตทำให้ความจำเป็นและความต้องการน้ำนั้นมากขึ้นในทุกวัน แต่ความต้องการใช้น้ำกลับสวนทางกัน หลายพื้นที่เกิดสภาวะขาดแคลนน้ำ แหล่งกักเก็บน้ำแห้งขอด เกิดเป็นปัญหาภัยแล้งขึ้น เช่นเดียวกับจังหวัดสุโขทัย ปัจจุบันน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติต่างๆ โดยเฉพาะแม่น้ำยมซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักได้ลดลงอย่างรวดเร็ว


จังหวัดสุโขทัยโดยนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำในการดำรงชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน โดยการจัดสร้างสะดือน้ำและธนาคารน้ำใต้ดิน นำร่องโครงการแห่งแรก ที่สระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

สำหรับขั้นตอนการจัดสร้างนั้น เป็นการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินทั้ง 2 ระบบ คือระบบเปิดและระบบปิด ควบคู่ไปด้วยกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยน้ำที่นำมาเก็บไว้ มาจากน้ำฝนที่ตกลงมายังสะดือน้ำ ผ่านไปสู่ชั้นหินอุ้มน้ำ น้ำจากธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด เมื่อน้ำถูกเติมลงในชั้นหินอุ้มน้ำในปริมาณมากพอ น้ำจะเอ่อล้นมาที่บ่อโดยอัตโนมัติ สามารถสูบน้ำจากบ่อนี้ใช้ได้ทันที ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยในการระบายน้ำลงใต้ดินในช่วงน้ำหลาก เปรียบเสมือนการฝากน้ำไว้ใต้ดิน และสามารถสูบน้ำได้ตลอดเวลาในช่วงหน้าแล้ง เปรียบเสมือนการถอนน้ำจากใต้ดิน ช่วยแก้ไขปัญหาทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยได้เป็นอย่างดี


โดยหลังจากนี้จะเปิดให้นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเพื่อนำไปทำในพื้นที่ของตนเองให้ครบทั้ง 9 อำเภอ เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้มีน้ำไว้ใช้ได้อย่างพอเพียง