ประจวบคีรีขันธ์-ประจวบ เพชรบุรี นำร่องเร่งส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ผู้ผลิตผู้บริโภคปลอดภัย (ชมคลิป)

ประจวบคีรีขันธ์-ประจวบ เพชรบุรี นำร่องเร่งส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ผู้ผลิตผู้บริโภคปลอดภัย

 

 

วันที่ 10 มิย.63 ที่ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายณรงค์พงษ์ โพธิสมบัติ ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีประจวบคีรีขันธ์(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ. พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายณรงค์ คงมาก ประธานบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมเกษตรลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด นายนันทปรีชา คำทอง ประธานเครือข่ายสามอ่าวเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติจังหวัด เรือตรี กฤต ศรีเพ็ญ ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัด นายสามารถ เอี่ยมวงษ์ ผู้อำนวยการ ธกส.จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายกฤษดา เกิดสมจิตร คณะอนุกรรมการเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ และหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ เกษตรจังหวัด พัฒนาที่ดินจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ และผู้แทนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จากทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2563

วัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัย โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน และคณะกรรมการรักษามาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ซึ่งแบ่งคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เป็น 3 ทีม กำหนดนัดหมายให้จัดประชุมสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมิน แนวทางคณะกรรมการ และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จากทุกอำเภอ ในวันที่ 19 มิถุนายนนี้
นายณรงค์พงษ์ โพธิสมบัติ ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีประจวบคีรีขันธ์(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัดกล่าวว่า ปัจจุบันมีการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริอยู่แล้ว ทำเพื่อบริโภคเหลือขายในตลาด บริษัทประชารัฐฯ จึงเห็นว่าน่าจะมาช่วยให้เกิดการรวมกลุ่มกัน เมื่อรวมแล้วจึงได้ประสานส่วนราชการต่างๆ โดยให้มีคณะกรรมการระดับจังหวัดร่วมตรวจสอบแปลง เพื่อรับรองเกษตรอินทรีย์ จากนั้นช่วยจำหน่ายในตลาดที่เปิดไว้ให้ ส่วนหนึ่งจำหน่ายทางออนไลน์ เชื่อว่าจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นในปีถัดไปกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเป้าหมายจะทำให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นครัวเกษตรปลอดภัยสามารถพึ่งตนเองได้ จึงฝากถึงเกษตรกรที่ทำเกษตรอยู่ให้เข้ามาศึกษา และที่ทำเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วให้เข้ามาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความรู้ การตลาด การแปรรูป และให้เกษตรกรผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี

นายณรงค์ คงมาก ประธานบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมเกษตรลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด กล่าวว่า ได้มาทำความเข้าใจในเรื่องเกษตรกรอินทรีย์ ซึ่งเป็นเกษตรที่ไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ หากทำขายจะต้องมีการรับรองโดยมีองค์กรร่วมกัน ทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจากเกษตรกร ร่วมกันตรวจสอบแปลงปลูกพืช โดยผู้ตรวจและผู้รับรองต้องทำหน้าที่รับรองแทนผู้บริโภคได้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารปลอดสารพิษ ช่วงแรกขายในพื้นที่ เมื่อรวมกันทำ ก็รวมกันขาย เหลือส่งขายต่างจังหวัด ซึ่งปัจจุบันทั่วโลกและประเทศไทยมีความตื่นตัวเรื่องอาหารปลอดภัยมาก และหลังโควิดทุกคนต้องการบริโภคอาหารที่ดีปลอดภัยจากสารเคมี ซึ่งเกษตรอินทรีย์สามารถตอบโจท์กได้ โดยเร็วๆนี้จะมีระบบการสั่งจองทางออนไลน์ น่าจะเริ่มต้นได้ในเร็วๆนี้ ซึ่งจะมีระบบการสั่งจองทางออนไลน์ นำร่องที่เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี เพื่อให้ถึงผู้บริโภคโดยตรง

นายนิพล ทองเก่า ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0909944781