ปราจีนบุรี-พม.จัดครัวกลาง “เราไม่ทิ้งกัน” ช่วยเหลือชาวปราจีนบุรี (ชมคลิป)

ปราจีนบุรี-พม.จัดครัวกลาง “เราไม่ทิ้งกัน” ช่วยเหลือชาวปราจีนบุรี

 

วันนี้ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 11:00 น. ที่ เทวสถาน วิหารแปดเซียน จิงเยี่ยงไท้ (เซียนซือมูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน) นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล พร้อมด้วย นายรณรงค์ นครจินดา นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธานเปิดโครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน” จังหวัดปราจีนบุรี (ครัวกลาง)


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับประธานชุมชน และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมมือกันในการจัดโครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน” จังหวัดปราจีนบุรี (ครัวกลาง) ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉิน

ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศที่ทำให้ประเทศต่างๆต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมโรคการแพร่ เพลง กระจายของโรค โดยในประเทศไทยได้ปรากฏการระบาดของโรคภายในประเทศกระจายอยู่ ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ทั่วทุกภาคของประเทศไทยคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการป้องกันแก้ไขและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน (คปท.) ได้กำหนดดำเนินการพัฒนาชุมชน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมจากการเคหะแห่งชาติในการจัดทำครัวกลาง ให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด โดยจังหวัดปราจีนบุรีเองได้ดำเนินงานในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีจำนวน 16 ชุมชน เป็นการมอบอาหารกล่องจำนวน 1543 กล่องให้แก่คนยากจนและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 572 ครัวเรือน 1543 คน ตามจุดต่างๆที่กำหนดไว้โดยทางประธานและผู้นำชุมชน ของชุมชนนั้นๆ

/////// ณัฐวัฒน์​ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี