สระแก้ว-พ.อ.เสกสรรค์ ฯมอบชุดเครื่องแต่งกายให้กับมวลชนของกองทัพบก ประเภทอาสาสมัครด้านกิจการพลเรือน

สระแก้ว-พ.อ.เสกสรรค์ ฯมอบชุดเครื่องแต่งกายให้กับมวลชนของกองทัพบก ประเภทอาสาสมัครด้านกิจการพลเรือน

 


*****เมื่อเวลา 1400 น.ของวันนี้ ณ บก.ชค.ทพ.12 ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พ.อ.เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ ผบ.ร.12 รอ./ผบ.ฉก.อรัญประเทศ และ พ.อ.พรพสุค์ บุญรอด เสธ.ร.12 รอ./รอง ผบ.ฉก.อรัญประเทศ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบชุดเครื่องแต่งกายให้กับมวลชนของกองทัพบก ประเภทอาสาสมัครด้านกิจการพลเรือน ณ บก.ชค.ทพ.12 ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมี พ.อ.เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติชุติ ผบ.ชค.ทพ.12 ให้กับการต้อนรับ และมีอาสาสมัครด้านกิจการพลเรือน ในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ เข้ารับมอบชุดเครื่องแต่งกาย จำนวน 45 คน


*****พ.อ.เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ ผบ.ร.12 รอ./ผบ.ฉก.อรัญประเทศ กล่าวว่า โดยอาสาสมัครด้านกิจการพลเรือน คือประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านตามชายแดน และอาสาสมัครเข้ามาทำงานเพื่อนำพาความสงบสุขความร่มเย็นมาสู่พี่น้องประชาชน ในหมู่บ้านและชุมชนที่เขาอยู่ โดยจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ และผ่านการอบรมจากกองทัพบก เพื่อเป็นผู้ช่วยทหารตามแนวชายแดน ในการพัฒนาและแก้ไขความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชน ด้วยการนำปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภัยแห้งแล้ง อุทกภัย หรือปัญหาที่อาจก่อให้เกิดความเสียต่อส่วนรวม เพื่อแจ้งให้ทางราชการได้รับทราบ และลงไปช่วยแก้ไขเพื่อคลายความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน และยังมีหน้าที่ในการกระจายข่าวสารสำคัญต่างๆ ที่จะเพิ่มพูนความรู้ต่าง ๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่

และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของราชการให้กับประชาชนในพื้นที่ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ อาทิ หอกระจายข่าว social network และ application ที่ประชาชนในพื้นที่นิยมใช้กัน รวมทั้งการสร้างความรักความสามัคคี ภายในชุมชน เป็นแกนนำให้กับประชาชนในชุมชนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามวาระโอกาส ประเพณีและวัฒนธรรมสำคัญต่าง ๆ ของชุมชน และของชาติ รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่มีความภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย ที่มีศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม อุปนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในความเป็นไทย ให้เห็นโดยการรู้สึกถึงความภาคภูมิใจจากตัวพี่น้องประชาชนเอง และที่สำคัญคือการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้กับตนเองและครอบครัว และรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รู้และเข้าใจพระราชปณิธานของในหลวง ร.๙ ที่ทรงศึกษาค้นคว้าทดลอง ศาสตร์พระราชาทั้งเรื่อง คน ดิน น้ำ และป่าไม้ เพื่อสร้างความรู้ให้กับแผ่นดินไทย ซึ่งประชาชนทุกคนควรทราบ และนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน


********
*** ภาพข่าว ทหาร ฉก.อรัญประเทศ /กองบรรณาธิการ รายงาน