ศรชล.ภาค 1 ตรวจเข้มด่านทางน้ำจังหวัดสมุทรปราการ กักตัวลูกเรือ 14 วัน

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) แจ้งรายชื่อลูกเรือสัญชาติไทย จำนวน 15 คน แสดงความจำนงขอเดินทางกลับเข้าประเทศไทยผ่านด่านทางน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาการทำงานกับเรือ

 


ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ศรชล.ภาค 1) โดย นาวาเอก สุระชัย ยงกัน รอง ผอ.ศร ชล.จังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ และด่าน ตม. ท่าเรือกรุง เทพ ขึ้นตรวจเรือสินค้าจากต่างประเทศ จำนวน 2 ลำ ชื่อเรือ ALS SUMIRE และเรือ เอ็ม.วี. มหภูมิ (M.V.MAKHA BHUM) เป็นเรือสัญชาติ SINGAPORE ทั้งสองลำ เข้าเทียบที่ท่าเรือกรุงเทพ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ และท่าเรือบริษัทไทยชูการ์เทอร์มิเนิ้ล จำกัด อ.พระประแดง จ.สมุทร ปราการ เมื่อ 31 พ.ค.63


โดย เรือ เอ็ม.วี. มหภูมิ (M.V.MAKHA BHUM) เป็นเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ เรือสัญชาติสิงคโปร์ เดินทางมาจาก ประเทศ SINGAPORE มีลูกเรือทั้งหมด 20 คน มีลูกเรือที่ลงทะเบียนไว้กับ กต. จำนวน 6 คน ซึ่งนางสาวเบ็ญจา เทพศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัว หน้านายด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือกรุงเทพ ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองลูกเรือตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อไวรัส COVID-19 แล้ว ผลการตรวจทุกคนมีสุขภาพปกติ ไม่พบผู้ต้องสงสัยป่วยหรือมีไข้เกิน 37.3 องศาเซลเซียส


เรือลำที่ 2 ชื่อเรือ ALS SUMIRE เป็นเรือสินค้าสัญชาติ SINGAPORE เดินทางมาจากประเทศ SINGAPORE มีลูกเรือทั้งหมด 27 คน มีลูกเรือที่ลงทะเบียนไว้กับ กต. จำนวน 9 คน ซึ่งนายด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือกรุงเทพ ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองลูกเรือตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อฯ ผลการตรวจทุกคนมีสุขภาพปกติปกติ


จากนั้นตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุง เทพ ได้ดำเนินพิธีการด้านตรวจคนเข้าเมืองและเอกสารรับรองต่างๆ แล้ว จึงส่งมอบลูกเรือทั้งสองลำ รวม 15 คน ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำลูกเรือทั้งหมดไปกักกันโรคที่ MY HOTEL RATCHADA CMYK (Local Quarantine) เขตห้วย ขวาง กรุงเทพฯ จำนวน 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรค
ติดต่อ จึงจะอนุญาตให้เดินทางกลับภูมิลำเนาต่อไป


ภาพ/ข่าว กองสารนิเทศ ฝอ.สน.ศรชล. ภาค 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645