“ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบหมายให้กองบิน ๒๑ นำมังคุด ๔,๙๐๐ กิโลกรัม ไปมอบให้ชาวทุ่งกุลาร้องไห้”

“ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบหมายให้กองบิน ๒๑ นำมังคุด ๔,๙๐๐ กิโลกรัม ไปมอบให้ชาวทุ่งกุลาร้องไห้”

 

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓) นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ เป็นผู้แทน พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาท ผู้บัญชาการทหารอากาศ นำมังคุดจำนวน ๔,๙๐๐ กิโลกรัม จากจำนวนมังคุดทั้งหมด ๓๔ ตัน ซึ่งกองทัพอากาศรับซื้อตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในภาคตะวันออกที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด และได้รับผลกระทบในด้านการขนส่งในช่วงวิกฤตโควิด-๑๙ ไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จำนวน ๒,๙๔๐ ครัวเรือน

 


ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ กล่าวว่า “ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ตระหนักถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต และมีรายได้ที่ไม่มากนัก อีกทั้งในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ ได้ส่งผลกระทบให้ได้รับความเดือดร้อนเพิ่มขึ้นกว่าเดิม ประกอบกับปัจจุบันผลผลิตทางการเกษตรอย่างมังคุดเกิดปัญหาการล้นตลาด กองทัพอากาศจึงบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรโดยรับซื้อมังคุดเหล่านั้น มามอบให้กับประชาชนชาวทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต”

 


ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วน จึงได้สั่งการให้หน่วยเกี่ยวข้องพิจารณาจัดทำโครงการต่าง ๆ ขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน โดยใช้ขีดความสามารถและทรัพยากรของกองทัพอากาศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม