กองทัพอากาศสนับสนุนโครงการ “ข้าวสารศรีสะเกษ แลก สินค้าเกษตรพังงา” เสริมความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร

กองทัพอากาศสนับสนุนโครงการ “ข้าวสารศรีสะเกษ แลก สินค้าเกษตรพังงา” เสริมความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร

 

 


สร้างรายได้อย่างยั่งยืนผ่านกลไกสหกรณ์และการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชุมชนโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓) พลอากาศโท ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรระหว่างจังหวัดศรีสะเกษกับจังหวัดพังงา ซึ่งกองทัพอากาศร่วมสนับสนุนจัดเครื่องบิน C-130 ในการช่วยลำเลียงสินค้าดังกล่าวภายใต้แนวคิด “ทัพฟ้ามาประชิด ช่วยธุรกิจเพื่อสังคม (AIR OPERATION FOR SOCIAL ENTERPRISE) ขนข้าว แลกปลา เปลี่ยนสินค้าเกษตร” โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมพิธี ณ สนามบินภูเก็ต

 


รองเสนาธิการทหารอากาศ กล่าวว่า “การแลกเปลี่ยนสินค้าครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทัพฟ้าร่วมใจ ต้านภัยโควิด-๑๙ เป็นนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในช่วงเกิดการระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ทำให้การเดินทางขนส่งสินค้าข้ามจังหวัดมีความยากลำบาก ทางกองทัพอากาศจึงใช้ชั่วโมงฝึกบินของเครื่องบินลำเลียง ช่วยขนส่งสินค้าของแต่ละภูมิภาคให้เกิดการแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้นำเรียนให้นายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับทราบ และท่านก็เห็นชอบให้กองทัพอากาศช่วยเหลือประชาชนจึงเกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมา โดยทุกภาคส่วนได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กองทัพอากาศเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีทรัพยากร กำลังพล ยุทโธปกรณ์ ที่สามารถแปลงเป็นความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากภารกิจปกติ”


อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการในครั้งนี้เป็นการนำกลไกสหกรณ์เข้ามาช่วยบริหารจัดการ มุ่งเน้นการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และนำการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์เข้ามาดำเนินการ โดยผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา จำกัด โดยมีสินค้าที่ทำการแลกเปลี่ยนคือ ข้าวสารหอมมะลิ ๑๐๐% ข้าวสารหอมมะลิเอไรซ์ ๑๐๐% ปริมาณรวม ๑๐ ตัน ของจังหวัดศรีสะเกษ แลกเปลี่ยนกับ ปลาฉิ้งฉ้าง และกะปิปริมาณรวม ๑.๗ ตัน ของจังหวัดพังงา


ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม