ระยอง-สัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการศึกษาพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในเขตตำบลห้วยโป่ง และเขตบ้านฉาง

ระยอง-สัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการศึกษาพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในเขตตำบลห้วยโป่ง และเขตบ้านฉาง

 

เมื่อเวลา 18.00-19.30 น. วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้มอบหมายให้คณะที่ปรึกษาฯ จากมหาวิทยาลัยบูรพา ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและดำเนินการศึกษาผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม ตามผลการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทแนวทาง การพัฒนาเชิงพื้นที่ด้านเศรษฐกิจ สังคม รอบพื้นที่ชุมชนมาบตาพุด โดยได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ณ วัดหนองแฟบ จังหวัดระยอง ภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในเขตตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง และเขตอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยองซึ่งได้คณะที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ อันจำเป็นเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 อย่างเข้มงวด


ในการดำเนินโครงการดังกล่าวข้างต้นมีวัตถุประสงค์คือเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและศักยภาพของพื้นที่ศึกษาเพื่อใช้ในการกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ศึกษาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่บริเวณรอบชุมชนมาบตาพุดเพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแ โดยใช้หลักของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการป้องกัน แก้ไขและเยียวยาปัญหาของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริง


ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะได้เตรียมแนวทางในการส่งเสริมให้มีการสร้างงาน สร้างรายได้และนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีรองรับการเติบโตของพื้นที่ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน จึงจำเป็นต้องดำเนินการศึกษาพื้นที่เป้าหมายดังกล่าว

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน