สุโขทัย-ดร.พรรณสิริ นำทีมตะลุยพื้นที่ สำรวจเส้นทางยม-น่าน เร่งตามงบสามพันล้านหวังแก้น้ำท่วมภัยแล้งสุโขทัย (ชมคลิป)

สุโขทัย-ดร.พรรณสิริ นำทีมตะลุยพื้นที่ สำรวจเส้นทางยม-น่าน เร่งตามงบสามพันล้านหวังแก้น้ำท่วมภัยแล้งสุโขทัย

 

 

เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 63 สส.สุโขทัย เขต 1 พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนจังหวัดสุโขทัย กว่าร้อยชีวิต ทั้ง 7 ตำบล ติดตามสำรวจพื้นที่ทั้งสองโครงการ โครงการแรก/แก้น้ำท่วม โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน งบประมาณ 2,875 ล้านบาท ทั้งนี้สภาพปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งของพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ที่นำความเดือดร้อนมาสู่พี่น้องประชาชนอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เมื่อปี พ.ศ.2559 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ได้ออกแบบและนำเสนอโครงการผันน้ำคลองยม-น่านต่อกรมชลประทาน ซึ่งได้มีการดำเนินการศึกษาสำรวจ เก็บข้อมูลพื้นที่ โดย ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ สส.สุโขทัย เขต 1 ในขณะดำรงตำแหน่ง นายก อบจ.สุโขทัย ได้ร่วมสำรวจและให้ข้อมูล พร้อมผลักดันและติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง จนบรรจุเข้าในแผนงานและได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง


มีแนวโน้มข่าวที่ดีสำหรับพี่น้องคนชาวน้ำยม เมื่อคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณตามโครงการดังกล่าว จำนวน 2,875 ล้านบาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา มีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ได้ร่วมพิจารณาอนุมัติในวันดังกล่าว เป็นโครงการ 5 ปี ระหว่างปีงบประมาณ 2563–2567 โดยการตัดยอดน้ำบางส่วน จากแม่น้ำสายหลักเพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่เขตเศรษฐกิจ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่รับปริมาณน้ำได้ เริ่มจากจุดรับน้ำคลองหกบาท ตำบลป่ากุ่มเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ไปยังจุดระบายน้ำลง แม่น้ำน่าน ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยกรมชลประทานจะปรับปรุงคลองหกบาท


จากเดิมพื้นที่รับน้ำได้ 250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มเป็น 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ปริมาณน้ำไหลผ่านตัวเมืองลดลง เท่ากับปริมาณน้ำที่ผ่านตัวเมืองสุโขทัยในภาวะปกติ สามารถระบายน้ำได้ 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไปยังแม่น้ำน่าน และระบายลงลุ่มแม่น้ำยมสายเก่าที่สามารถรับน้ำได้ 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โครงการนี้จะเริ่มดำเนินการในปี 2564 เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 15 ตำบล 27 หมู่บ้าน 5,340 ครัวเรือน และกักเก็บน้ำในแนวคลองไว้ใช้อุปโภคบริโภคการเกษตรและปศุสัตว์ ในฤดูแล้งซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 7,300 ไร่


โครงการที่ 2 /แก้ภัยแล้ง เป็นโครงการระบายน้ำยม-น่าน (YN-3) งบประมาณ 50 ล้านบาท จากปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย พบว่าสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ โดยการเปิดทางน้ำให้กว้างขวางขึ้น ในพื้นที่ยมฝั่งซ้ายนั้น ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ สส.สุโขทัย เขต 1 ได้นำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฏร เมื่อ 4 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้ขุดลอกทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่าน เส้นทางประตูระบายน้ำ YN-3 ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปยังคลองกะเปา เชื่อมกับคลองน้ำไหล ที่ไหลมาจากตำบลศรีนคร ผ่านไปยังประตูระบายน้ำคลองลัด จุดเชื่อมต่อระหว่างตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก

และตำบลสามเรือนอำเภอศรีสำโรงการดำเนินการดังกล่าวพบว่าขาดงบประมาณที่จะต้องเวนคืนที่ดินบางส่วน ระหว่างพื้นที่จากบริเวณ ปตร.YN-3 ไปยังคลองน้ำไหล รวมทั้งค่าดำเนินการขุดลอกทางระบายน้ำ ระยะทาง ราว 10 กิโลเมตร งบประมาณ 50 ล้านบาท ถ้าดำเนินการได้ จะเปิดทางน้ำไหล ผันน้ำจากแม่น้ำน่าน ที่หนุนมาจากเขื่ เข้ามายังจังหวัดสุโขทัย บริเวณอำเภอศรีนคร ไหลไปยังอำเภอสวรรคโลก ที่ตำบลปากน้ำ ผ่านไปอำเภอศรีสำโรง ที่ตำบลสามเรือน ตำบลวังลึก ตำบลเกาะตาเลี้ยง และอำเภอกงไกรลาศ ในพื้นที่ ตำบลไกรใน ตำบลไกรกลาง ตำบลกกแรต และตำบลบ้านใหม่สุขเกษม จึงนำเรียนเสนอยังท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งท่านให้ความสำคัญยิ่งจนที่สุด ได้รับอนุมัติงบประมาณดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ดังนั้นดร.พรรณสิริ และคณะฯ ได้เข้าสำรวจพื้นที่ทั้งสองโครงการ ตั้งแต่เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา พร้อมกับช่างชลประทานสุโขทัย และในวันที 21 และ 22 พฤษภาคม 2563 สส.สุโขทัย เขต 1 ได้นำคณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตัวแทนพี่น้องประชาชนจังหวัดสุโขทัย จากตำบลสามเรือน ตำบลวังลึก ตำบลเกาะตาเลี้ยง ในอำเภอศรีสำโรง และพี่น้อง ตำบลไกรใน ตำบลไกรกลาง ตำบลกกแรต ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม ในอำเภอกงไกรลาศ รวม 7 ตำบล ราว 120 คน ได้มาสำรวจเส้นทางติดตามโครงการดังกล่าว พร้อมคณะจากชลประทาน คือนายชวนินทร์ สุภาษา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการชลประทานสุโขทัย นายศักดิ์ชัย สุขธรรม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายม-น่าน และนายอภิชาต ธีราภรณ์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ที่ 4 โดยมี นายไพโรจน์ คชนิล ผู้ชำนาญการ สส.ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ อดีตผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสำนักชลประทาน 4 ผู้ประสานติดตามและให้ข้อมูลโครงการอย่างต่อเนื่อง