เชียงใหม่-ทม.แม่เหียะมอบค่าตอบแทนจ้างงานนักเรียนนักศึกษาภาคฤดูร้อน ช่วยเหลือครอบครัวจากผลกระทบโควิด-19

เชียงใหม่-ทม.แม่เหียะมอบค่าตอบแทนจ้างงานนักเรียนนักศึกษาภาคฤดูร้อน ช่วยเหลือครอบครัวจากผลกระทบโควิด-19

 

วันที่ 20พ.ค.63 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่เหียะ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรและค่าตอบแทนในการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ทำงานภาคฤดูร้อน จำนวน 18 คน ตามโครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียน / นักศึกษาให้มีอาชีพที่เหมาะสมช่วงปิดภาคเรียน พร้อมทั้งให้กำลังใจครอบครัวของนักเรียนนักศึกษา ให้ผ่านพ้นจากผลกระทบ โควิด-19 มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดี

นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า เทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคคล จึงเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้สภาพการทำงานที่แท้จริง และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะเป็นแรงงานที่มีคุณภาพในโอกาสข้างหน้า อีกทั้งเพื่อให้เยาวชนในตำบลแม่เหียะ ได้มีโอกาสทำงานสร้างรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน หรือนอกเวลาเรียน อันจะเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและชุมชน รู้จักการแบ่งเบาภาระของครอบครัวในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 โดยรับสมัครนักเรียนนักศึกษาในเขตตำบลแม่เหียะที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีผลการเรียนดี และครอบครัวได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวนทั้งสิ้น 18 คน

โดยประยุกต์การทำงานแบบ Work from Home ลงชื่อและรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ตามตารางการปฏิบัติงานที่มอบหมายให้ อาทิ การบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน เก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณสาธารณะประโยชน์ต่างๆในหมู่บ้าน โดยเริ่มทำงาน ระหว่างวันที่ 2-30 เม.ย. 63 จำนวน 20 วัน อัตราค่าตอบแทน วันละ200 บาท รวมค่าตอบแทน คนละ4,000 บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น 72,000 บาท ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าของเงิน ใช้เป็นทุนการศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียน และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนในชุมชน และเติบโตเป็นบุคคลที่ดีของสังคมต่อไป

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่