นวัตกรรมตู้พ่นฆ่าเชื้ออัตโนมัติ SWU Auto Clean และน้ำยาฆ่าเชื้อ ZEUS ร่วมแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19

นวัตกรรมตู้พ่นฆ่าเชื้ออัตโนมัติ SWU Auto Clean และน้ำยาฆ่าเชื้อ ZEUS ร่วมแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19

 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563ที่ผ่านมา คุณสุทธิกานต์ พิภพสิทธิโภคิณ อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการพลังงาน สภานิติบัญญัติ ( ส.น.ช. )โดยมีท่าน พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ เป็นประธานคณะฯ และคุณยศพัทธ์ พิภพสิทธิโภคิณ ประธานสาขาแม่ฮ่องสอน สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ไทย – เมียนมา และประธานกรรมการผู้บริหารบริษัท ZEUS ENERGY GROUP ASIA CO.,LTD.ได้เปิดเผยว่า บริษัท ZEUS ENERGY GROUP ASIA CO.,LTD.ได้รับผลทดสอบการพ่นยาฆ่าเชื้อด้วยเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติ SWU Auto Clean

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ( ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ) ตามที่ภาควิชาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้พัฒนาเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติ SWU Auto Clean เพื่อเป็นส่วนในการร่วมแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 โดยได้ยึดหลักการด้านความปลอดภัยเป็นสำคัญ ด้วยเหตุนี้จึงได้ดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อด้วยการพ่นน้ำยาและละอองฝอยผ่านภายในตู้พ่นน้ำยาแบบระบบปิด ขนาดพื้นที่ 1.20 x 1.20 ตารางเมตร ความสูงของห้องพ่น 2.00 เมตร


การทดสอบการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องพ่นน้ำยาและประสิทธิภาพของน้ำยา ดำเนินโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านไบโอเซนเซอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เชื้อที่นำมาทอดสอบใช้เชื้อแบคทีเรีย E.coli เป็นเชื้อเทียบเคียง ตำแหน่งรับการรับน้ำยาฆ่าเชื้อสองระดับคือที่ 50 ซม. และ 120 ซม. ระยะการพ่นใช้เวลา 5 วินาที


ผลสรุป น้ำยา ZEUS ชื่อสาร Hypochlorous Acid มีประสิทธิภาพในการพ่นยาน้ำยาฆ่าเชื้อโดยเครื่องพ่นอัตโนมัติ SWU Auto Clean มีประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโดยสามารถกำจัดและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อระดับสูง. จึงได้ใบรับรองจากทาง มศว. โดยสามารถฆ่าเชื้อได้ภายใน5 วินาที โดยไม่มีการระคายเคือง. ต่อผิวหนังและส่วนต่างๆของร่างกาย เนื่องจากเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100 % ไม่มีสารเคมี และปราศจากแอลกอฮอล์ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.แสนศักดิ์ ศิริพานิช ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมทดสอบ พัฒนาเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติ SWU Auto Clean ดังกล่าว และท่านจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสานต่องานนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ได้จริงในสังคม ซึ่งสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนที่ต้องทำอันดับแรกจะนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เสี่ยงและด่านเข้าเมืองต่าง ๆ เพื่อคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้รวดเร็วที่สุด


คุณยศพัทธ์ พิภพสิทธิโภคิณ ประธานบริหาร บริษัทฯ ZEUS ENERGY GROUP ASIA CO., LTD. ในฐานะประธานสาขาแม่ฮ่องสอน สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ไทย – เมียนมา. ซึ่งมีท่าน พลเอก วิชิต ยาทิพย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะ นายกสมาคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจไทย-เมียนมาร์ ซึ่งท่านได้มอบนโยบายให้ประธานสาขาฯต่างๆ รับฟังปัญหาต่างๆ ของพี่น้องตามแนวตะเข็บชายแดน เพื่อนำไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการนี้ ทางประธานสาขาแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวขอบคุณ ทางคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

อ.ดร.โอภาส สุขหวาน หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา อ.ดร.ภุชงค์ สุขหวาน หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา อ.ดร.ภุชงค์ จันทร์จิระ หัวหน้าโครงการ และอาจารย์ภาควิชาจุลวิทยาทุกท่านที่ได้ร่วมทดสอบ และได้เป็นส่วนหนึ่งในการรับใช้สังคม โดยประดิษฐ์คิดค้นงานนวัตกรรมตู้พ่นฆ่าเชื้ออัตโนมัติ SWU Auto Clean ร่วมแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 และขอขอบคุณ ส.ส. ภาดาท์ วรกานนท์ คุณวิเนตร ดอนเส คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่เป็นกำลังใจและให้คำแนะนำต่างๆให้กับคณะอาจารย์ตลอดเวลาในการทดสอบในครั้งนี้


ภารกิจต่อไปจะได้นำน้ำยาฆ่าเชื้อ ZUES ที่ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองคุณภาพมาตราฐาน เป็นอันดับ 1 นำไปบริจาคตามด่านชายแดนทั่วประเทศ และนำเสนอให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องไปใช้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
ติดต่อสอบถาม


– งานนวัติกรรมตู้ฆ่าเชื้อ อ.ภุชงค์ จันทร์จิระ หัวหน้าโครงการ 📲 099-2656596
– น้ำยาฆ่าเชื้อ ZUES โทร.📲091-8091911
เราต้องสู้ไปด้วยกัน #Fight COVID19