ร้อยเอ็ด…วันชัย คงเกษม ผวจ.ร้อยเอ็ดมอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิต เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในครัว

ร้อยเอ็ด…วันชัย คงเกษม ผวจ.ร้อยเอ็ดมอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิต เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในครัว

 

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2563) เวลา 11.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิต เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในครัวเรือน “โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย” ณ วัดบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นายสมจิตร คำศรี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด นายวิรุฬห์ คำแหง นายอำเภอธวัชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกษตรกรเข้าร่วม

ตามที่เกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดประสบปัญหาอุทกภัย จากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ” ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม 2562 ส่งผลให้
เกิดความเสียหายทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์เป็นจำนวนมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้


1.เพื่อสร้างรายได้ และลดรายจ่ายในครัวเรือน ให้แก่ผู้ประสบภัย
2.เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ทำให้เกษตรกรมีอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือนในช่วงวิกฤต จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคCOVID – 19
สำหรับอำเภอธวัชบุรี มีผู้ประสบอุทกภัยและเลือกฟื้นฟูอาชีพด้านปศุสัตว์ จำนวน 843 ครอบครัว

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400