สุโขทัย-สส.สุโขทัยชู “วิสาหกิจชุมชน” ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดระบาด

สุโขทัย-สส.สุโขทัยชู “วิสาหกิจชุมชน” ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดระบาด

 

วันนี้ (9พค)ส.ส. สุโขทัย เขต 1 พบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลุยเยี่ยมถึงไร่ สวน พืชผัก ผลไม้ พบทางออกฟื้นฟูเศรษฐกิจให้พี่น้องประชาชน พร้อมผลักดันการเข้าถึงนโยบายภาครัฐทุกมิติ

จากสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรงในครั้งนี้ ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ สส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐได้นำหน้ากากอนามัยแบบผ้า แอลกอฮอสเปรย์. น้ำยาฆ่าเชื้อ เครื่องดื่มเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมสื่อสาร และติดตามการเข้าถึงนโยบาย การเยียวยารูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องรวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นพี่น้องประชาชนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังโรคระบาดเบาบางลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเกษตรกรรมที่พบว่าจะเดือดร้อนกันในระยะยาวทีเดียว ทั้งในด้านการปลูก การพัฒนาผลผลิต การขายผลผลิต และสำคัญยิ่งราคาผลผลิตที่ตกต่ำ ยังความทุกข์ยากให้กับชาวไร่ ชาวสวน เป็นอย่างยิ่ง


ส.ส. สุโขทัย เขต 1 กล่าวว่า “การจัดการรวมกลุ่มกันในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน จะช่วยลดสภาพปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น ปัญหาด้านแหล่งน้ำ การพัฒนาที่ดิน การเข้าถึงเงินทุน การเข้าถึงนโยบายของภาครัฐ และปัญหาด้านอื่นๆตามการเพาะปลูกแต่ละประเภท การรวมกลุ่มกันจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ ตั้งแต่การปลูก การพัฒนาผลผลิต การขาย ก็จะสามารถต่อรอง หรือเป็นผู้กำหนดราคาได้อีกด้วย สำคัญย่ิงเป็นส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนา ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เป็นอย่างดีและเหมาะสมที่สุด”
สำหรับจังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมหารือทางกลุ่มไลน์ พูดคุยไลน์กลุ่มและเดินทางไปเยี่ยมเยี่ยมพบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถึงที่ถึงถิ่น เช่น กลุ่มเกษตรพืชสวนมะปรางมะม่วง กลุ่ม เกษตรอินทรีย์ กลุ่มพืชไร่ กลุ่มสมุนไพรแปรรูป กลุ่มคนรักสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มพืชสมุนไพร วีถีสุโขทัย โดยมีนายอิชช์กันต์ เพิ่มพัชรพร เป็นประธานกลุ่มฯ


รวมทั้งเข้ารับฟังสภาพปัญหาในพื้นที่ สวนไร่ฟาร์มของสมาชิกกลุ่มต่างๆ เช่นศูนย์วิสาหกิจชุมชนสวนผัก ลุงเปี๊ยก ออร์แกนนิคฟราม์ อำเภอศรีสำโรง พร้อมบุตรชาย นายอดิศักดิ์ พรหมพุก เป็นประธานกลุ่มแจ้งว่าผลิตพืชผักออแกนนิคของตน ส่งโรงพยาบาลประจำจังหวัด ขายส่งศูนย์การค้าโดยผลผลิตไม่พอขาย รวมทั้งกำลังได้รับการส่งเสริมให้แปรรูปเป็นน้ำพืชสดอีกด้วย จึงคิดขยายผลให้กับสมาชิกช่วยกันปลูก และเห็นสมควรที่จะจัดการระบบแหล่งน้ำร่วมกันอีกด้วย


จากการพบสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกเมล่อน ”ไร่เด็กเล่น” ที่อำเภอศรีสำโรง โดยนายชวลิต อยู่มาก และครอบครัว ที่มีแนวคิดด้านโรงเรือนที่เป็นต้นแบบได้อย่างดียิ่ง แม้นเริ่มต้นได้เพียงปีเดียว ก็มีรายได้ที่ดีมาก พร้อมขยายผลให้กับสมาชิกคนอื่นๆ ได้ร่วมสร้างผลผลิตและเศรษฐกิจรายได้ที่ดี
ที่ตำบลตาลเตี้ย โดยนายองอาจ เพ็งเอี่ยม เลขากลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านพืชสมุนไพร อำเภอเมืองสุโขทัย พบว่าสามารถพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ประสานงานในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนได้เป็นอย่างดี


ตลอดจนเยี่ยมศูนย์เกษตรพอเพียงตามรอยพ่อ ของ ผู้ใหญ่โกเมศ มุกเพ็ชร ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ตำบลไกรไน อำเภอกงไกรลาศ ที่เป็นผู้นำการเกษตรให้กับลูกบ้านได้อย่างเข้มแข็งกล่าวว่ากักตัว 30 ปี หมู่บ้านนี้ก็อยู่ได้ มีกิน มีขาย มีแจก และเหลือเงินเก็บ
การนี้ได้ให้คำแนะนำให้มีการจัดการกลุ่มที่เข้มแข็ง การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจนเป็นปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยี่ด้านการผลิต การขายออนไลน์ การจัดทำโครงการพร้อมรับการสนับสนุนภาครัฐ พร้อมกันนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยการทันที สร้างความประทับใจแก่พี่น้องเป็นอย่างยิ่ง


“ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชน (community enterprise) จะเป็นระบบการจัดการที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องชุมชน มีเกษตรจังหวัดเป็นพี่เลี้ยงโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เชื่อมั่นว่าเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับสังคมไทย อีกทั้งสามารถส่งเสริมให้เกิดการเกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม ในแนวทางของ“วิสาหกิจเพื่อสังคม”(social enterprise)ควบคู่และต่อยอดกันไปได้อย่างกลมกลืนโดยมีบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ที่มีการดำเนินงานและเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ดีมาแล้วในหลายๆจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดสุโขทัยชึ่งมี นายโกวิท ทรงคุณ เป็นประธานฯ ทั้งนี้ภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมา โดยท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ได้ขับเคลื่อนไว้แล้วอย่างดียิ่งนั่นเอง”

 

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย