ฉะเชิงเทรา-ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ร่วมรับของอุปโภคบริโภคเนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่านเจ้าคุณพระประชาธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม ในวันอายุวัฒนมงคล 2 พฤษภาคม 2563 ครบ 46 ปี ณ ยังวัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา-ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ร่วมรับของอุปโภคบริโภคเนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่านเจ้าคุณพระประชาธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม ในวันอายุวัฒนมงคล 2 พฤษภาคม 2563 ครบ 46 ปี ณ ยังวัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา

 

วันนี้ (2 พ.ค.63) ที่วัดสมานรัตนาราม ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา ประชาชนกว่า 500 คนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 เข้ารับแจกข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในงานแจกทาน ในวันอายุวัฒนมงคล 2 พฤษภาคม 2563 ครบ 46 ปี พระประชาธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม ร่วมด้วยพระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พระเถรานุเถระ นายกฤษดา มหาวิริโยทัย ประธานกรรมการวัดสมานรัตนาราม ที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 2 นายภูไท เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว รวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแจกข้าวสารอาหารแห้งในครั้งนี้ ซึ่งประชาชนทุกคนที่เข้ารับการแจกจะต้องผ่านมาตรการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกคน รวมถึงให้อยู่ห่างกันในระยะ 1- 2 เมตร ตามมาตรการมาตรการ Social distancing ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว..


สำหรับพระประชาธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม เจ้าคณะอำเภอท่าตะเกียบ – แปลงยาว (ธรรมยุต) มีชื่อเดิมว่า นายไพรัตน์ มหาวิริโยทัย อายุ 46 ปี 23 พรรษา ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 จนถึงปัจจุบัน พระประชาธรรมนาถ เป็นผู้มีอัธยาศัย น้ำใจงดงาม ได้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อ พระพุทธศาสนา เป็นพระนักพัฒนา สร้างความเจริญให้กับชุมชนท้องถิ่นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เจริญขึ้น เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เห็นได้จากประกาศเกียรติคุณและรางวัลผลงานดีเด่นมากมาย เคยได้รับเกียรติบัตรการบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทสงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประจำปี 2554 สาขาพัฒนาและสงเคราะห์ประชาชนและชุมชน เป็นพระวิทยากรเผยแพร่พุทธศาสนาให้แก่นักเรียน นักศึกษาในโรงเรียนและสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรชุมชนต่าง ๆ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนการศึกษา รวมทั้งบูรณศาสนสถานเพื่อเป็นสถานที่เผยแพร่พุทธศาสนา


สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ / ฉะเชิงเทรา