ฉะเชิงเทรา-นายกอบต.เกาะขนุน ประสานขอความร่วมมือกองทุนหมู่บ้าน (เงินล้าน) กองทุนแม่ของแผ่นดิน นำเงินมาจัดซื้อสิ่งของที่จำเป็นมอบให้ประชาชนที่มีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19 )

ฉะเชิงเทรา-นายกอบต.เกาะขนุน ประสานขอความร่วมมือกองทุนหมู่บ้าน (เงินล้าน) กองทุนแม่ของแผ่นดิน นำเงินมาจัดซื้อสิ่งของที่จำเป็นมอบให้ประชาชนที่มีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19 )

 


เมื่อวันที่ 30 เมษายน นายสมชาย กมลวงษ์ นายกอบต.เกาะขนุน ได้ประสานขอความร่วมมือกองทุนหมู่บ้าน (เงินล้าน) กองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่มีอยู่ในหมู่บ้านโดยนำเงินดังกล่าวมาช่วยซื้อของที่จำเป็นมอบให้ประชาชน ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด-19 ซึ่งการแพร่ระบาดครั้งนี้สร้างผลกระทบเป็นวงกว้าง
ทำให้ประชาชนในตำบลเกาะขนุนได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต่างๆ เป็นอย่างดี เช่น


1.หมู่ที่ 6 โดยผู้ใหญ่นุช นพเทา สอบต.สุจริต โมนะ สอบต.ปรีชา โมนะ และทีมงาน
2.หมู่ที่ 8 โดยผู้ใหญ่โกศล ตรีสาม ประธานกองทุนหมู่บ้าน และทีมงาน คุณณัฐภูมิ กมลวงษ์ คุณวิสุทธิ์ สุวรรณนพเก้า
บริษัท ไร่ดอนฟลาวมิลล์ จำกัด
บริษัท ไบโอคลาส จำกัด
คุณกนิษฐา ศิริพันธุ์
หจก.จิระค้าไม้
คุณอนุรักษ์ ตรีสาม ให้การสนับสนุนรวมเป็นเงิน 118,000 บาท


3.หมู่ที่ 11 โดยผู้ใหญ่สมเดช ประมูลเรือง สอบต.ทวีป ณีวงค์ สอบต.ธานินทร์ เนาวลักษณ์ และทีมงาน
4.หมู่ที่ 12 โดยผู้ใหญ่ชะยางกูล เหลืองอ่อน สอบต.พนม นิวัตร พร้อมทีมงาน
5.หมู่ที่ 13 โดยผู้ใหญ่พิพัฒน์ชัย สุวรรณราช สอบต.สมบูรณ์ เข็มโรจน์ พร้อมทีมงาน
6.หมู่ที่ 14 โดยผู้ใหญ่บุญทัน ทิพยานนท์ สอบต.สรายุทธ ตรีรัตนนุกูลและทีมงาน
โดยการจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้งไปมอบให้ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านที่ตนรับผิดชอบและหมู่ที่ 13 ได้ทำหน้ากากผ้าแจกจ่ายให้ประชาชนใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาด ในชุมชนของตนเอง