เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย ประชุมวางแนวทางการทำงานร่วมกันในหารดูแลรักษาความปลอดภัย คณะครู และนักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย ประชุมวางแนวทางการทำงานร่วมกันในหารดูแลรักษาความปลอดภัย คณะครู และนักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่จะเปิดเรียนในวันพรุ่งนี้

(วันนี้ 15 พฤษภาคม 2560) เวลา09.00น. ณโรงแรมแกรนด์แมนดาริน นายอำเภอเบตง จังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 โดยมีนายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตงเป็นประธานในพิธีและหน่วยกองกำลัง 3 ฝ่าย ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ได้พบปะชี้แจงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่16 พฤษภาคม 2560 นี้ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 800 คน มีขวัญกำลังใจและสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ


พร้อมนี้นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ยะลา เขต 3ได้มอบโล่รางวัลให้ครูและสถานศึกษาที่มีผลคะแนน ONET /NT และI-NETสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา2559 พร้อมทั้งมอบนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในเรื่องของการดำเนินการเพื่อตอบสนองแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้20 ปี แผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาในจังหวัดยะลาภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับความรักชาติ การรักสถาบัน เช่น การร้องเพลงชาติก่อนการจัดกิจกรรมต่างๆ

การเชิญพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นมาแสดงในที่ประชุมก่อนการประชุมทุกครั้ง จัดให้มีการสื่อสารทั้งในองค์กรและนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้นำเอาICTมาใช้ในการบริหารจัดการในทุกระบบงาน จัดให้มีแผนประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบและหลายวิธีรวมไปถึงการส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการให้มี1โรงเรียน1ชุดการแสดง 1โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์และประเด็นสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนอย่างเร่งด่วนคือการยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากรทางการศึกษา การกระตุ้นครูให้ความสำคัญกับเทคนิคการสอนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนสนใจการเรียนมากขึ้น


ข่าว/นางสาว กชพรรณ เรืองพิกุล

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com